Formulár na odstúpenie od zmluvy

Alica Valčáková – ELEKTRO – ALICA

Budovateľská 485/16, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 31 004 369

 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Týmto oznamujem (*), že odstupujem (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí

tejto služby (*) : ....................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia (*) ................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa ...........................................................................................................

Adresa spotrebiteľa .............................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ............................................

Dátum ..............................

 

 

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Elektro Alica © 2019